Category:Afaan Oromoo

Fuulota ramaddii "Afaan Oromoo" jala jiran

Waliigala 816 keessaa Fuulotni 200 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.

(Fuula darbe) (Fuula itti aanu)

!

"

%

&

(

+

-

/

0

2

3

4

5

6

7

8

9

=

?

@

A

(Fuula darbe) (Fuula itti aanu)