Category:Afaan Oromoo

Fuulota ramaddii "Afaan Oromoo" jala jiran

Waliigala 812 keessaa Fuulotni 200 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.

(Fuula darbe) (Fuula itti aanu)

A

(Fuula darbe) (Fuula itti aanu)