Fuula Dura

WIIKSHINARII

Afaan Oromoo.

Ammaaf barruun jiru 23,374 (+)

Alaabaa Gadaa

Wiixata, Elba 22, 2024, 00:01 (UTC).

Jecha feete galchuun barbaadi....
 

Nama keeyyata uumuu danda'u hundaan yooyyaa jenna.

Tarree keeyyattoota qooqawwan hundaa ilaaluuf, Asirra cuqaasaa.

Kuusaa Jechootaa Fi Hiika Jechootaa Qulqullinaan Uumuuf Hojjenna. Haalfayyadama ilaaluu dandeessu.

Tarree Fuula Hundaa

Obbolaawwan Wikshinarii

Wikshinariin kan hojiirra oolu dhabbata bu'aaf hin hojjenne Dhaabbata Wikimiidiyaa, piroojektii afdaneessa fi qabiyyee-bilisa dalagudha:

Afaan Oromoon Wikiwwan jiran dubbisuu dandeessu

  Wikiquto
Makmaaksa bilisaa
  Wikippediyaa
insaaykiloppeediyaa bilisaa
  Meta-Wiki
Qindeessummaa piroojektii
  Komoonsi
Shared media repository
  Wikidata
Yayyaba beekumsaa bilisa

HORAA BULAA DEEBANAA!.... ak:

Afaan