kanaslaali : wacaqa, aaddanee, hedduu

Afaan Oromoo

Xinjecha

Jechi danuu jedhu jecha durjireessa afaan Oromoo kan Oromdurooti. Bakka tokko tokkotti Danee jedhamees ni beekama.

Maqibsii

danuu (ibsa maqaa baay'inaa)

 1. baay'ina kan qabu.

Fakkeenya - Oromoon danuu dha.


Dabalgochima

danuu (dabalgochima lakkoofsaa)

 1. Jechi danuu jedhu ibsa xumuraa yookiin dabalgochima yeroo ta'u baay'ina gochaa sanaa ibsuuf fayyada.

Fakkeenya - Goonni diina danuu fixe.

Faallaa
 1. xiqqoo
 2. muraasa
 3. yartuu
 4. hagoo
Dhalatoo jechaa
 1. Danee
 2. daneessuu
 3. daneessa
 4. daneessummaa
 5. daneesse