kanaslaali : consumption, consumer

Afaan Ingiliffaa

  • consummate
  1. ogeessa beekamaa hanqina/fafa tokkollee kan hin qabne

Gochima

  1. waanti tokko hanqina tokkollee utuu hin qabaatiin guutuu akka ta'u gochuu
  2. saalquunnamti raaw'achuudhaan gaa'ila seeromaa gochuu