Category:Afaan Ingiliffaa

Calm

Fuulota ramaddii "Afaan Ingiliffaa" jala jiran

Waliigala 22,250 keessaa Fuulotni 200 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.

(Fuula darbe) (Fuula itti aanu)

A

(Fuula darbe) (Fuula itti aanu)